1. pl
 2. en

Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ovida Sp. z o.o.  z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Dojazdowa 54, pełniącej w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „OVIDA”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty.

Zestaw przedstawionych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach OVIDA udostępnia Państwu adres e-mail: administrator@ovida.pl, pod którym mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w razie pojawienia się, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie. 

 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych: 

OVIDA przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z OVIDA, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo OVIDA może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy OVIDA dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Cele, w których OVIDA może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

 • prawidłowe wykonanie umów z kontrahentami Spółki, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji,rozliczenie umów z kontrahentami,
 • prowadzenie ewentualnych czynności windykacyjnych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na terenie siedziby Administratora. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez OVIDA jest wymogiem ustawowym. OVIDA przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów. Zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia. 

 

Odbiorcy danych osobowych: 

W toku normalnego prowadzenia działalności OVIDA może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na OVIDA obowiązków prawnych.

Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 • dostawców usług zaopatrujących OVIDA w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie oraz zarządzanie OVIDA (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zajmującym się ochroną obiektu mieszczącego siedzibę Spółki, firmom kurierskim i pocztowym);
 • kontrahentów Spółki, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów, w celach identyfikacyjnych i kontaktowych;
 • dostawców usług prawnych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, podatkowych, rachunkowych oraz wspierających OVIDA w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

 

Czas przetwarzania danych: 

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej OVIDA z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. 

 

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych: 

Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

Przysługujące Państwu prawa: 

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

 • Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne;
 • Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo ovida;
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez ovida naruszają prawo. W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, OVIDA dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji. 

 

Postanowienia końcowe: 

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez OVIDA. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

RODO/GDPR

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NIP: 631-26-83-236

REGON: 382049740

KRS: 0000762871

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

Ovida Sp. z o.oul. Dojazdowa 54, 44-100 Gliwice

 tel. +48 32 428 16 88

e-mail: kontakt@ovida.pl